myself

国服新婶
人设设定:身高1.60m
                     处女座♍
                     性格开朗
初始刀:歌仙兼定      初锻刀:秋田藤四郎
之后会有恋人:长谷部
目前是个非洲婶

第一次画同人漫,虽然不太好,但我会努力坚持画下去的!

评论